top of page

Reisebetingelser

REISEVILKÅR

 

Alminnelige vilkår for turbuss / pakkereiser​

 

HUSK ALLTID PASS PÅ UTENLANDSTURER

 

Disse vilkårene regulerer hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Vi baserer oss på de til enhver tid gjeldende «Alminnelige vilkår for Pakkereiser» fra Forbrukertilsynet. Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakke-reiser av 25.08.95, §2-1, med senere endringer.

 

PÅMELDING OG BETALING

 

Ved påmelding betaler den reisende et forskudd på 10% pr.person., dog minimum kr: 1000,-  Restbeløpet for reisen skal innbetales senest 45 dager før avreise. Skjer påmelding senere enn 45 dager før avreise, betales hele reisens beløp. Påmeldinger er bindende når depositum er betalt, og forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve bestillingen.

 

INFORMASJON TIL DEN REISENDE

 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at den reisende selv må sørge for gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og ønskede forsikringer. Reisende fra andre land enn Norge må være spesielt oppmerksom på at det kan gjelde andre regler enn for norske statsborgere, og må har selv ansvaret for å undersøke hvilke regler som gjelder. Aldersgrense for å reise med oss til utlandet alene uten foresatte er 18 år, men fra 16 år kan man reise alene forutsatt at det foreligger skriftlig tillatelse fra foresatte.

 

AVBESTILLING

 

Den reisende kan avbestille reisen før avreise etter følgende regler:

1. Ved avbestilling mer enn 60 dager før avreise mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 500,- pr person.

2. Ved avbestilling f.o.m. 60  t.o.m. 30 dager før avreise beholder vi det innbetalte forskudd.

3. Ved avbestilling senere en 30 dager før avreise belastes hele reisen av reisens pris.

4. Dersom den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, vil hele reisens pris belastes.

Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom eller leilighet, har vi rett til å ta ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister.

 

AVBESTILLING VED SYKDOM

 

Enhver reiseforsikring gir normalt den reisende dekning for avbestilling dersom det før avreise inntrer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, i hans husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for den reisende å gjennomføre reisen (kan variere fra forsikring til forsikring). Forholdet må normalt dokumenteres med legeattest, utferdiget på særskilt skjema godkjent av Den norske Legeforening og Den norske Reisebransjeforening. Den reisende må så snart som mulig etter hendelsen varsle oss om at reisen avbestilles. Alle våre reisende plikter å tegne reiseforsikring (se punkt nedenfor om reisendes plikter), og de fleste reiseforsikringer inkluderer avbestillingsforsikring. Dersom du mot formodning ikke skulle ha dekning for avbestilling i din reiseforsikring vil vi anbefale å kontakte ditt forsikringsselskap for å få dette lagt til i din reiseforsikring, eller eventuelt vurdere å skifte reiseforsikring. Vår forsikringspartner Tryg tilbyr en reiseforsikring der dette er inkludert.

 

ENDRING AV BESTILLING

 

Inntil 30 dager før avreise kan den reisende få endre på sin bestilling kostnadsfritt dersom det ikke påfører oss merkostnader. Eventuelle merkostnader for oss som følge av endringen må påregnes å betales av den reisende. Endringer som kreves senere enn 30 dager før avreise, kan vi anse som avbestilling og ny bestilling. Det tas forbehold om at vi har anledning til å gjøre nødvendige endringer hos sine samarbeidspartnere og underleverandører til å kunne imøtekomme endringsønsker.

ENDRINGER I PRISER, YTELSER M.V.

 

Vi tar forbehold om prisendring som måtte skje p.g.a. nye eller økede skatter og avgifter, endrede valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som vi ikke har rådighet over eller burde forutsett. Endring i pris vil ikke forekomme senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir deg som kunde rett til å gå fra avtalen uten kostnader for deg.

 

DEN REISENDES PLIKTER

 

Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er fastsatt i våre vilkår. Den reisende plikter å ha gyldig reiseforsikring under hele turens varighet som blant annet dekker forsinkelser, reisegods og verdigjenstander, reisesyke og hjemtransport, reiseavbrudd, erstatningsansvar mv. Den som melder noen på en reise må ta ansvar for at den reisende kan klare seg på egen hånd og må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Den reisende må i utgangspunktet være selvhjulpen eller ha med egen ledsager. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra oss. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges å selv bære omkostningene ved hjemreisen. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med vilje eller uaktsomhet påfører oss tap blant annet ved ikke å overholde bestemmelsene som nevnt ovenfor. Den reisende må selv sørge for nødvendige papirer for reisen (pass, visum, attester o.l.), tegne de forsikringer han ønsker (minimum reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse). Videre plikter den reisende å gjøre opp for ekstraregninger som pådras underveis, så som f.eks. minibar, telefon o.l. Hvis dette ikke blir gjort opp underveis, og belastes oss, ser vi oss nødt til å viderefakturere dette mot et gebyr på kr 100,- pr ekstraregning. Kontaktopplysninger Det er ditt ansvar å opplyse korrekt navn, mobiltelefonnummer og e-postadresse for utsendelse av reisedokumenter/bekreftelse. RunWay fraskriver seg ansvar for ev. feil i reisedokumenter der ikke reisebekreftelsen når frem p.g.a.feilnavn /mobiltelefonnummer/e-postadresse

 

ARRANGØRENS RETT TIL Å AVLYSE REISEN

 

1. Hvis det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltakere, vil vi ikke kunne gjennomføre reisen. Avlysning må i så fall skje senest 7 dager før avreisedato.​

     2. Forhold man ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsett da påmelding ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, pandemi arbeidskonflikter og tilsvarende forhold (force majeure) som gjør det vanskelig eller utilrådelig å gjennomføre reisen. Vi skal snarest mulig underrette den reisende om avlysning. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende, med mindre han er påført tap p.g.a. vår feil eller forsømmelse.

 

MANGLER/KLAGEFRIST

 

Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder, mat m.v. må fremsettes straks overfor vår sjåfør, reiseleder eller representant på stedet. I motsatt fall taper kunden rett til å påberope seg mangelen. For øvrig må klage være fremsatt senest 14 dager etter hjemkomst med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Kommentarer på innleverte spørreskjema eller lignende som leveres ut under turen, blir ikke registrert eller oppfattet som skriftlig klage.

 

TVISTER

 

Hvis det mellom oss og den reisende oppstår uenighet om forståelsen av denne kontrakt eller våre reisevilkår for øvrig, og tvisten ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for selskapsreiser, Postboks 2924, Solli, 0230 OSLO – tlf.nr.: 22 54 60 02, innen 4 uker etter at endelig svar fra arrangøren foreligger og arrangøren har opplyst om denne frist. Både den reisende og vi kan bringe Reklamasjonsnemdas avgjørelse inn for alminnelige domstoler. Kjøperen aksepterer BergenTingrett som rett verneting. Et hvert søksmål mot oss eller byrå skal reguleres etter norsk lov. RunWay har overfor Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier.

 

FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET

 

Vi tar forbehold om endringer som kan komme etter at programmet et trykt og som da vil bli bekjentgjort gjennom vedlegg/særtrykk eller eget brev til deltakerne, og om forandringer i reiseruten som kan inntreffe ved uforutsette hendelser. Vi må videre ta forbehold om endringer i priser og betingelser etter at programmet for turen er utarbeidet og eventuelle trykkfeil.

 

VERDT Å VITE

 

Les nøye gjennom dette før du pakker kofferten: 

 

PASS / VISUM

 

Husk alltid å ha med legitimasjon med bilde, førerkort, bank kort etc. På alle utenlandsturer må du også ha med pass. På de turer som kommer innom land som krever pass og eventuelt visum ber vi deg sjekke spesielt og i god tid på forhånd at du har de nødvendige papirer i orden. Opplysninger vedrørende pass og visum bygger på at kunden har norsk statsborgerskap. Utgifter til pass, visa o.l. inngår ikke i turens pris, og det er den reisendes ansvar at de nødvendige papirer er i orden før avreise. Personer med pass fra andre land må be om hjelp til å finne ut om det eksisterer andre regler for dem.

 

HOTELLER

 

Vi benytter hovedsakelig 3 eller flere stjerners hoteller med gode anbefalinger på våre reiser. Rommene kan variere i størrelse. På turene våre er det som regel inkludert halvpensjon, d.v.s. frokost og middag bestående av hovedrett og dessert. Hva som er konkret inkludert på hver tur er beskrevet i turprogrammene. Drikke til måltidene er ikke inkludert og må betales av hver enkelt. På enkelte hoteller i Europa må en være forberedt på at det serveres enklere frokost enn hva vi er vant til fra Norge.

 

BAGASJE PÅ NATTSEILING MED BÅT

 

På turer hvor nattseiling inngår, anbefaler vi at du tar med deg en mindre bag/reiseveske innehold-ende toalettsaker, klesskift m.v.  Hoved bagasjen kan du da la bli stående i bussen og du slipper å bære tung bagasje opp i båten og gjennom lange landganger.

 

RØYKING

 

Om bord i bussene er det røykfritt, men vi stopper underveis med jevne mellomrom. Vi bestiller i utgangspunktet røykfrie rom, så vennligst gi beskjed om du ønsker rom tillat for røyking ved bestilling (vi kan dessverre ikke garantere at det lar seg skaffe).

 

 

HITTEGODS

 

Det hender dessverre at ting glemmes underveis. Noe blir borte for alltid, mens andre ting kommer til rette. En viktig forutsetning for å få tilbake hittegods, er på forhånd å sørge for god merking med adresselapper m.v. Vi ber også våre reisende om å sjekke hotellrom o.s.v. godt før avreise videre. Ting som blir glemt er vi selvfølgelig behjelpelig med å etterlyse, men vi forbeholder oss retten til å belaste kunden med faktiske utgifter så som til porto.

 

 

ENKELTROM ELLER 1/2 DOBBELTROM?

 

Reiser du alene og ikke har noen å dele rom med, må vi dessverre belaste for enkeltromstillegg. Det er mulig å bestille 1/2 dobbeltrom hvis det er 2 personer ønsker å dele. Vennligst gi beskjed om dette ved påmelding, men det er ikke arrangørens plikt å finne noen du kan dele med.

 

PLASSEN I BUSSEN

 

På våre turer vil sjåfør/reiseleder oppfordre til daglig plassbytte i bussen underveis. Det vil ikke normalt være anledning til å reservere bestemte plasser i bussen men vi forsøker så godt vi kan å møte ønsker som fremsettes. Deltakere som lider av bilsyke anbefales å konsultere lege for et passende preparat.

 

LUGARER

 

På de aller fleste turer er seng i innvendig dobbeltlugar med dusj/ WC inkludert. Lugarene vil kunne variere noe avhengig av hvilken båt som benyttes. Lugarene ligger også på forskjellige dekk, men om ikke annet blir opplyst benytter vi utelukkende lugarer over bildekk. Stort sett kan du mot et tillegg i prisen bestille enkeltlugar. Om du reiser alene og ikke vil ha enkeltlugar, må du beregne å dele lugar sammen med en fremmed av samme kjønn.

 

TUR TIL EØS-/EU-LAND

 

Som en følge av EØS-avtalen har du ved et midlertidig opphold i et EØS-/EU-land rett til medisinsk behandling på linje med landets egne innbyggere på offentlig sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp. Dersom et privat sykehus skulle være det nærmeste vil en selv bli økonomisk ansvarlig. Du må dokumentere din rett ved å fremlegge Europeisk helsetrygdkort. Dette bestiller du hos Helfo på nettsiden:  Den reisende er selv ansvarlig for at dette er i orden. Vær oppmerksom på at Europeisk Helsekort ikke dekker hjemtransport og utgifter til medisiner. Da må en i tillegg ha reiseforsikring.

 

MEDISINER

 

Den reisende må selv sørge for å ha med seg nødvendige medisiner under turen. Det gjelder også nødvendige/anbefalte vaksiner før reisen starter.

 

TOLLREGLER

 

Tollpliktige varer som sigaretter, tobakk, alkoholholdige drikkevarer o.l. som er kjøpt i utlandet, skal medbringes som håndbagasje gjennom tollen i Norge. Du kan ta med deg mer enn den tollfrie kvoten tilsier, men da må du gå på rød sone, oppgi ekstrakvoten og fortolle den. Reiselederen vil ofte kunne informere om hva du kan ta med deg og hvor mye, men dette er ditt eget ansvar.

 

DITT ANSVAR

 

Den enkelte må kunne følge de instruksjoner som blir gitt med hensyn til fremmøte, avreisetider m.v. som blir gitt av reiseleder/sjåfør under turen eller som fremgår av turprogram, reisepapirer o.l. Om noen av forskjellige årsaker har behov for assistanse i forbindelse med gjennomføringen av reisen, må dette ordnes av den reisende selv. Dersom en reise ikke kan gjennomføres i.h.t. reiseopplegget som følge av forsinkelser og vanskeligheter forbundet med at den enkelte gjest ikke er i stand til å rette seg etter våre bestemmelser og anvisninger, har vi rett til å avbryte reisen for denne gjesten. Vi har i slike tilfeller intet økonomisk ansvar. Den som melder på en gjest, har ansvaret for at gjesten oppfyller kravene.

 

FORSIKTIGHET

 

Husk at når du er på reise, kan du komme til, for deg, ukjente steder. Det er nettopp noe av poenget med å reise. Vær alltid varsom på ukjente steder og ta dine forholdsregler. Gå aldri på steder det kan være utrygt å ferdes. Håndveske, lommebøker m.v. er objekter tyver liker godt – tenk derfor på hvordan du oppbevarer penger, kredittkort, pass og andre verdisaker. Det er også lurt å være forsiktig med alkohol når man er på fremmede steder, spesielt om man er alene

 

 

GARANTI

 

RunWay er medlem av Reisegarantifondet (RGI) og har stilt nødvendig sikkerhet for våre alle våre reiser og reisende.

 

Dine forskudd og alle innbetalinger er sikret gjennom denne Garantien.

Logo til turbusselskapet RunWay
bottom of page