top of page

Reisebetingelser Leie

Reisevilkår for RUN-WAY

01.05.23.

 

 

   Generelt        

                        

 • Reisevilkårene er en del av avtalen mellom kunden og RunWay.

 •  Oppdraget anses som bestilt og bekreftet når kunden har mottatt en ordrebekreftelse.

 • Det er kundens ansvar å sjekke at fakturaadresse og alle kontaktdetaljer er korrekte.

 • Er det omstendigheter rundt transportoppdraget vi bør vite på forhånd, som mye bagasje, stopp underveis, spesiell reiserute, etc., ber vi om at dette opplyses før avreise.

 • Tilleggstjenester som ekstra bagasje, matservering, wifi og ekstra stoppesteder må eksplisitt bestilles i forkant av turen (minimum 7 dager før) og kan ikke forventes levert med mindre det er bestilt og bekreftet på forhånd. Disse tjenestene prises separat.

Avbestilling og forsinkelser

 • Ved avbestilling senere en 7 dager før transporten skal finne sted, belastes kunden 50% av avtalt pris.

 • Ved avbestilling senere enn 24 timer før transporten skal finne sted, belastes kunden 100% av avtalt pris.

 • Ved turer over flere dager belastes kunden 100% ved avbestilling senere en 48 timer før avreise. 

Ved forsinkelser som ikke transportøren rår over, beregnes kr. 500,- + mva pr. påbegynte halve time.

 

Trafikksikkerhet

 • Våre busser er utstyrt med bilbelte. Det er passasjerens ansvar at bilbelte benyttes.

 • Våre sjåfører foretar all kjøring i.h.t. Kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Ved lengre turer, dersom det er nødvendig, kan det foretas stans i kjøringen underveis for å ivareta disse vilkårene.

Generelle regler ombord på bussen

 • Det er ikke lov å konsumere alkohol på bussen med mindre annen informasjon er gitt i forkant av reisen.

 • Reisende plikter å ta hensyn til andre passasjerer og innrette seg etter sikkerhets- og trivselsreglene om bord på bussen.

 • Reisende er ansvarlig for skader de påfører bussen – Vindu, seter, musikkanlegg, toaletter osv.

 • Røyking eller bruk av andre rusmidler er forbudt på bussen. Personalet kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler.

 • Reisende som opptrer ubehagelig eller på annen måte sjenerer andre passasjerer eller ikke følger reglene, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra sjåfør.

Bagasje

 • Reisende kan fritt ta med en håndbagasje som får plass under setet foran eller i hattehyllen.

 • I tillegg til håndbagasje kan reisende ha med ytterligere ett kolli bagasje per person. Maksimale mål og vekt per kolli er høyde (A) + lengde (B) + dybde (C) = 175 cm / 23 kilo. Ekstra bagasje må avtales og avklares med busselskapet på forhånd.

 • All bagasje skal pakkes godt slik at den ikke ødelegger annen bagasje. Sjåføren kan avslå å ta med bagasje dersom den ikke er forsvarlig pakket.

 • Reisende må selv påse at de får med seg egen bagasje ved avstigning.

 • Bagasje skal være tydelig merket med navn og telefonnummer.

 • Busselskapet har dessverre ikke mulighet til å kontrollere at reisende tar med seg riktig bagasje, og busselskapet er ikke erstatningsansvarlig ved tap av bagasje eller skade som skyldes andre reisende.

‍‍

Tap av eller skade på reisegods

 • Dersom reisegods blir gjenglemt, stjålet eller ødelagt, må den reisende ta direkte kontakt med busselskapet.

 • Alle krav om erstatning og eller tap på reisegods rettes direkte til busselskapet. Følgende regler vil gjelde for erstatning for tap av eller skade på reisegods: Transportøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side. For øvrig reguleres selskapets ansvar av Bilansvarsloven av 3. februar 1961.

Dyr på bussen

 • Førerhund, servicehund, polititjenestehund og redningshund i tjeneste eller opplæring kan alltid reise med bussen.

 • Ved behov for å medbringe andre dyr på bussen ber vi om at den reisende tar kontakt med busselskapet som kjører turen.

Diverse bestemmelser.

Betalingsbetingelser er pr. 10 dgr. I noen tilfeller vil det bli krevd forskuddsbetaling.

Ekstra renhold som følge av tilgrising av buss belastes med kr: 500,- pr. time. Med tilgrising menes søl av chips, sjokolade, is, snus og manglende bruk av søppelkurver. Spy/oppkaste belastes med kr: 3000,- pr. tilfelle.

Force Majors

Transportøren påberoper seg retten til å kanslere oppdraget, uten vederlag, som følge av uforutsett havari, streik, krig pandemi, uvær, stengte veier o.l.  

Erstatning.

Under en hver omstendighet er transportøren erstatningsplikt begrenset til oppdragets pris. Dette gjelder også forsinkelser og følgeskader som ikke er omhandlet av Force Majors tilfeller.

 

Klagebehandling

 • Krav om refusjon eller klager på reisen må fremsettes skriftlig til busselskapet innen 7 dager fra reisens avslutning.

 • Passasjerer som ikke får dekket krav eller medhold i klage på reisen, har mulighet til å klage til Transportklagenemnda

 • Eventuelle tvister må løses direkte med busselskapet.


Verneting

 • Partene vedtar Hordaland Tingrett som rette verneting for dette oppdraget. tre måneder regnet fra datoen for reisen.

Logo til turbusselskapet RunWay
bottom of page